Aale musiksjakVedtægter§1 Foreningens navn er Aale MusikSjak
Stk. 2. Foreningen er stiftet i marts 2011 og har hjemsted i Aale, Hedensted Kommune.

§2 Foreningens formål er at iværksætte og afholde musik- og kulturarrangementer og dermed medvirke til at skabe et musik- og kulturudbud på egnen.

§3 Medlemskab er gratis og kan opnås ved angivelse af navn og adresse.
Stk. 2. Medlemskabet giver ingen særlige rettigheder ved foreningens arrangementer.
Stk. 3. Der er offentlig adgang til foreningens arrangementer. Billetter udbydes i løssalg.

§4 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år og afgår efter tur med hhv 2 og 3 medlemmer årligt.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at kassererposten besættes af en person udenfor bestyrelsen. I det tilfælde deltager kassereren ikke i bestyrelsesmøderne, men indkaldes efter behov.
Stk. 6. Vedtagelser i bestyrelsen kræver almindligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede.
Stk. 7. Bestyrelsen mødes efter behov.

§5 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. For såvidt angår bankforretninger meddeler bestyrelsen fuldmagt til kassereren. Tilsvarende meddeles fuldmagt til bestyrelsens koncert-booker for såvidt angår underskrivelse af kontrakter.

§6 Foreningens bestyrelse og øvrige medlemmer hæfter ikke for forpligtelser, som er indgået af foreningen. Stk. 2. For disse forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue.

§7 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal.
Stk. 3. Hvert medlem indbydes pr. mail med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af revideret regnskab, herunder redegørelse for anvendelse af årets overskud
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg (2 hhv 3 best. medl. samt revisor.)
6) Eventuelt.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Stk. 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning af foreningen kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§8 Ved opløsning af foreningen skal evt. formue anvendes til almennyttige formål i lokalområdet efter bestyrelsens beslutning. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 2. juni 2013.